กรรมการผู้จัดการ  
นายประชา ชัยสุวรรณ
การศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
ประสบการณ์ ผู้จัดการฝ่ายเร่งรัดหนี้สินเชื่อการเคหะ ธ.ซิตี้แบงก์ (1 ปี)
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี้บัตรเครดิต ธ.ซิตี้แบงก์ (5 ปี)
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน บริษัท อเมริกันเอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (8 ปี)
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และทรัพยากรบุคคล
นายพิษณุพงษ์ ฐิตะศิลป์
การศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต Mini MBA (T.U)
ประสบการณ์ ผู้จัดการสาขา บมจ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน
รองผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
ผู้จัดการสาขา ธนาคารกรุงเทพฯพาณิชย์การ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
นายธรรมรงค์ ลิขนะพิชิตกุล
การศึกษา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
ประสบการณ์ เจ้าหน้าที่ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
เจ้าหน้าที่ควบคุมสินเชื่อบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (3 ปี)
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน บริษัท อเมริกันเอ็กซ์เพรส (ไทย) (2 ปี)
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน ธนาคารซิตี้แบงก์ (5 ปี)
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
นายทินกร ศรีจันทร์อินทร์
การศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิตและเนติบัณฑิต
ประสบการณ์ ว่าความมามากกว่า 2000 คดี ให้กับธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และอื่นๆ
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบังคับคดี
นายประภาส ชูศรี
การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ สำเร็จหลักสูตรวิชาชีพประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
ประสบการณ์ บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด ปี 1998 ถึงปัจจุบัน
  กลุ่มผู้บริหาร  
       
 
 
หน้าแรก | ประวัติความเป็นมา | การบริการ | รางวัล | กลุ่มผู้บริหาร | สมัครงาน | ติดต่อ

ส่งเมล์ถึง datacenter@chase.co.th พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
Copyright © 2015 Chase Asia Co., Ltd.