รูปแบบของบริการ

1. Delinquent Account Collection
เป็นบริการที่ได้รับการไว้วางใจและลูกค้ามีการใช้มากที่สุด บริการนี้ทางบริษัทฯ รับทำทั้งงานที่ส่งมาครั้งแรก และครั้งต่อ ๆ ไป
2. Legal Service
การให้บริการดำเนินคดีแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงมีหน่วยงานสืบจับตัวบุคคล ตามหมายจับของศาล หรือหมายของกรมตำรวจ และงานด้านสืบทรัพย์เพื่อการบังคับคดี
3. Letter Service
ให้บริการออกแบบ รูปแบบต่าง ๆ ของจดหมาย หรือ Notices เพื่อส่งไปบอกกล่าวลูกหนี้
4. Commercial Collections
ไม่เพียงแต่ให้บริการเรียกเก็บหนี้ลูกค้ารายย่อย แต่บริษัทฯ ยังมีบริการเรียกเก็บหนี้ระหว่างองค์กรในประเทศไทยอีกด้วย
5. Training Programs
มีหลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน โดยของเนื้อหาในการอบรมจะครอบคลุมถึง Collection Techniques, Regulations, and Collection Procedures ด้วยทีมงานผู้อบรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการติดตามเร่งรัดหนี้สินและจากประสบการณ์ตรงของทีมงานผู้อบรม

มาตรฐานการจัดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด มีมาตรฐานการจัดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน อย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยให้พนักงานเข้าใจวิธีการทำงานและมีวิสัยทัศน์ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน ตลอดจนการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานด้วย

บริษัทฯ จะนำข้อมูลใหม่ที่ได้รับจากลูกค้าเข้าสู่ระบบ และระบบจะพิมพ์หนังสือทวงถามส่งให้กับลูกหนี้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากรับข้อมูลมาจากลูกค้า และบัญชีลูกค้าทุกรายจะถูกส่งให้กับพนักงานทวงถาม ซึ่งทำหน้าที่ติดต่อกับลูกค้า โดยระบบจะจัดการส่งข้อมูลไปโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ก่อนแล้ว สำหรับลูกค้าที่ไม่มีข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันหรือหมายเลขโทรศัพท์ บริษัทฯ จะจัดส่งผู้ชำนาญการไปทำการสืบหาข้อมูล ที่อยู่ เพื่อให้สามารถติดต่อลูกหนี้ได้

อัตราค่าให้บริการ

สำหรับการให้บริการติดตามหนี้นั้น  บริษัทฯ  จะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการใด ๆ จากลูกค้าทั้งสิ้น หากยังไม่มีการชำระหนี้จากลูกหนี้ (NO COLLECTION, NO CHARGE) และอัตราการให้บริการนั้นจะขึ้นอยู่กับ ประเภทของลูกหนี้ และอายุหนี้นั้นๆ
ในส่วนของอัตราค่าบริการนี้หากท่านต้องการปรึกษาเพิ่มเติม หรือต้องการให้ทางบริษัทฯ เสนออัตราค่าบริการให้กับท่านโดยเฉพาะ บริษัทฯ ขอความกรุณาท่านโปรดแจ้งความประสงค์กลับมายังบริษัทฯ

กลุ่มลูกค้าที่บริษัทฯ ให้บริการอยู่ ในปัจจุบัน

บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมากในการให้บริการกับธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยอย่างเช่น ธุรกิจในกลุ่มของการเงินการธนาคารและธุรกิจสินเชื่อรายย่อย และกลุ่มลูกค้าที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและให้บริการอยู่ในปัจจุบันมีดังนี้

 
 
     
 
 
หน้าแรก | ประวัติความเป็นมา | การบริการ | รางวัล | กลุ่มผู้บริหาร | สมัครงาน | ติดต่อ

ส่งเมล์ถึง datacenter@chase.co.th พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
Copyright © 2015 Chase Asia Co., Ltd.