hero
hero

SERVICES

icon Delinquent Account Collection
Delinquent Account Collection

ติดตามทวงถามทางโทรศัพท์
และลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ (Phone and Field Collections) ในทุกภาค ทั่วประเทศ เป็นบริการที่ได้รับ
การไว้วางใจยาวนานต่อเนื่องจาก
ทั้งสถาบันการเงินชั้นนำของไทยและ
ของต่างประเทศ

icon Legal Services
Legal Services

การให้บริการดำเนินคดีแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงงานด้าน สืบทรัพย์เพื่อบังคับคดี และการขายทอดตลาด

icon Letter Services
Letter Services

ให้บริการออกแบบรูปแบบต่าง ๆ ของ จดหมาย หรือ หนังสือบอกกล่าว ดำเนินคดี หรือทวงถามหนี้

icon Training Programs
Training Programs

จัดอบรมพนักงาน โดยมีหลักสูตร ของเนื้อหาในการอบรมครอบคลุม
ถึง Collection Techniques,
และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด้วยทีมงานผู้อบรมที่มีความเชี่ยว
ชาญเฉพาะด้าน

service

มาตรฐานการจัดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

   บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด มีมาตรฐานการจัด ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน อย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยให้พนักงานเข้าใจวิธีการทำงานและมีวิสัยทัศน์ไป ในทิศทางเดียวกัน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการทำงาน ตลอดจนการลดข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานด้วย


 

   บริษัทฯ จะนำข้อมูลใหม่ที่ได้รับจากลูกค้าเข้าสู่ ระบบ และระบบจะพิมพ์หนังสือทวงถามส่งให้กับลูกหนี้ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากรับข้อมูลมาจากลูกค้าและ บัญชีลูกค้าทุกรายจะถูกส่งให้กับพนักงานทวงถาม ซึ่งทำหน้าที่ติดต่อกับลูกค้า โดยระบบจะจัดการส่งข้อมูล ไปโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ก่อนแล้ว สำหรับลูกค้าที่ไม่มีข้อมูล ที่อยู่ปัจจุบันหรือหมายเลข โทรศัพท์ บริษัทฯ จะจัดส่งผู้ชำนาญการไปทำการสืบหา ข้อมูล ที่อยู่ เพื่อให้สามารถติดต่อลูกหนี้ได้

   สำหรับการให้บริการติดตามหนี้นั้น บริษัทฯ จะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการใดๆ จากลูกค้าทั้งสิ้น หากยังไม่มีการชำระหนี้จากลูกหนี้ (NO COLLECTION, NO CHARGE) และอัตราการให้บริการนั้นจะขึ้นอยู่กับ ประเภทของลูกหนี้ และอายุหนี้นั้นๆ ในส่วนของอัตราค่าบริการนี้หากท่าน ต้องการปรึกษาเพิ่มเติม หรือต้องการให้ทางบริษัทฯ เสนออัตราค่าบริการให้กับท่านโดยเฉพาะ บริษัทฯ ขอความกรุณาท่านโปรดแจ้งความประสงค์ กลับมายังบริษัทฯ

   บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมากในการให้บริการกับธุรกิจ ชั้นนำของประเทศไทยอย่างเช่น ธุรกิจในกลุ่มของ การเงินการธนาคารและธุรกิจสินเชื่อรายย่อย และกลุ่ม ลูกค้าที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและให้บริการอยู่ ในปัจจุบันมีดังนี้

client/lNqoKXcNGBRiRY74AFYYnjZSBQ2TiBHGR17LPlY3.svg
client/861Y6tg6kwNBs7dCNxpxaq5l06SgPmsi28hPtwqw.svg
client/t5dJKmRBKJNDv2GwzDUn5h8mO9IYLv23Yjlmfepo.svg
client/w5xeLJ7zHBkZpMw7UIQUhGXP9xrWekHI0obClnJZ.svg
client/KX7sdTIsWxLLKdCvuuUKp2jhJLAd468e01ePVVEx.svg
client/pfN13K8Ys13nqz2zml3Pvv55HkEmuuAaF6hsTYN7.svg
client/4IH8sPkfIeRnb6wdqgQN2JN3r3573kG7IsTyQznT.svg
client/UDhsv8Ky1FYYxuxAoMC1s3DznH0KAnKGxoFTfaTs.svg
client/ucCEoWGDVGKRWX8PRC437s6stICunUtwHvnq5rD5.svg